Dzisiejsze Msze
  • 06:30
    + Andrzeja Monicę w 8 rocznicę śmierci, jego dziadków Moniców i Gawędów, Jana ojca
  • 18:00
    + Julię i Władysława Mostowik, Jana i Józefa synów, Łukasza wnuka
Nasz kalendarz

Ogłoszenia parafialne i intencje mszalne
na wskazany dzień.

 

 

Kliknij tutaj aby zobaczyć zamówione
Msze Święte w ym miesiącu.

 

Aktualności

Wieczernik

2019-04-18
 
Chrześcijanie od najdawniejszych czasów pielgrzymowali do niej i opiekowali się miejscami związanymi z działalnością Chrystusa. Miejscem szczególnym jest Jerozolima, w której dokonały się najważniejsze wydarzenia związane z misją zbawczą Jezusa. Oprócz Golgoty znaczącą pamiątką jest Wieczernik. Położony jest na zachodnim wzgórzu Jerozolimy zwanym Górą Syjon. Pierwotnie był to dom jednego z wiernych uczniów, który udostępnił Jezusowi i Jego apostołom salę na górze, aby mogli spożyć wieczerzę paschalną. Tutaj w Wielki Czwartek, czyli w dniu poprzedzającym śmierć krzyżową, Jezus ustanowił Eucharystię, odprawiając pierwszą w dziejach świata Mszę świętą. Ewangeliści jeszcze dwukrotnie wymieniają to miejsce. Oprócz Ostatniej Wieczerzy Chrystus spotyka się tutaj z apostołami po swoim zmartwychwstaniu. Tu apostołowie wraz z Matką Zbawiciela oczekują na zesłanie Ducha Świętego. Tutaj również, według tradycji, mieszkała Maryja po śmierci i zmartwychwstaniu swego Syna, i tu też zasnęła, zanim została wzięta do nieba.
Dzisiejszy Wieczernik pochodzi z czasów krzyżowców i został wzniesiony na fundamentach z pierwszych wieków. Wieczernik był zatem pierwszą siedzibą rodzącego się Kościoła, pierwszym miejscem kultu chrześcijańskiego. Msza św. była tu odprawiana niemal nieprzerwanie od czasów apostolskich aż do połowy XVI w. Nawet straszna wojna tocząca się pod murami Jerozolimy w roku 70 oszczędziła dzielnicę, w której znajdował się Wieczernik. Walki bowiem miały miejsce przede wszystkim w północnej części miasta. Potwierdza to św. Epifaniusz, który pisze, że cesarz Hadrian, przybywszy do Jerozolimy w roku 135 po Chrystusie, "znalazł ją całkowicie zniszczoną, z wyjątkiem kilku domów i niewielkiego kościoła Bożego, który wznosił tam, gdzie uczniowie po wniebowstąpieniu Zbawiciela weszli do sali na górze". Mniej więcej w tym samym czasie wzniesiono budynek z absydą, zwany do dziś grobem Dawida, w którym gromadzono się na odmawianie modlitw liturgicznych, podczas gdy górna sala Wieczernika przeznaczona była wyłącznie na sprawowanie Eucharystii. W IV wieku przy Wieczerniku zbudowano nową bazylikę, noszącą tytuł Świętego Syjonu. Bazylika ta, zniszczona przez Persów w roku 614, odbudowana w części przez Modesta i znowu zniszczona przez muzułmanów, w chwili przybycia krzyżowców była w kompletnej ruinie. Jedynym wyjątkiem była piętrowa kaplica Wieczernika. W roku 1187, gdy Jerozolima została zdobyta przez Saladyna, sanktuarium Wieczernika zostało powierzone opiece Syryjczyków. Pielgrzymi z Zachodu mogli je zwiedzać, a kapłani łacińscy odprawiać tu Najświętszą Ofiarę. Jednak piękna bazylika zbudowana przez krzyżowców, przez długi okres pozostawiona samej sobie, powoli podupadała. Pozostałości czcigodnego sanktuarium uratowała przed nieuchronnym zniszczeniem hojność króla Roberta z Neapolu i królowej Sancji, jego żony. "Po długich i niełatwych układach oraz za cenę ogromnej sumy pieniędzy" otrzymali oni od sułtana Egiptu Wieczernik, by móc następnie podarować go franciszkanom. Obok sanktuarium królowa Sancja kazała zbudować w roku 1335 klasztor, gdzie zamieszkali zakonnicy obsługujący zarówno Wieczernik, jak i inne Miejsca Święte w Jerozolimie i w Betlejem. Lecz niestety Bracia Mniejsi przez jeden tylko wiek mogli się cieszyć spokojnym posiadaniem Wieczernika. Później stanęli wobec stałej dążności muzułmanów do zajęcia Wieczernika, wskazywanego przez tradycję żydowską jako miejsce pochowania króla Dawida. Utożsamienie Wieczernika z grobem Dawida jest czysto legendarne, bez żadnego historycznego uzasadnienia. Przez ponad sto lat trwały ustawiczne usiłowania wyznawców Mahometa, by zawładnąć sanktuarium. W roku 1551 franciszkanie musieli ulec ich przewadze, opuszczając kościół i klasztor na Syjonie. Wieczernik zamieniony został na meczet proroka Dawida. Wstęp dla chrześcijan był surowo wzbroniony, i to aż do ubiegłego wieku, kiedy to opiekunowie sanktuarium złagodzili swą nietolerancyjną postawę, dopuszczając pielgrzymów do sali na górze. Jakiekolwiek formy kultu chrześcijańskiego w tym miejscu, a zwłaszcza sprawowanie Najświętszej Ofiary, nadal pozostały objęte zakazem. Dzisiejszy budynek, odbudowany w XIV wieku, zachowuje swój dawny piętrowy układ. Sala górna podzielona jest trzema kolumnami stojącymi szeregiem na dwie symetryczne nawy o trzech arkadach rozciągających się ze wschodu na zachód. W roku 1928 w południową ścianę sali gotyckiej wbudowano mihrab, czyli niszę modlitewną, a posadzkę pokryto dywanami, tak jak w meczetach, zabraniając jednocześnie wstępu chrześcijanom. Pielgrzymi mogli czcić to święte miejsce jedynie przez kratę. Administracja izraelska pozwala dziś na zwiedzanie sali, ale utrzymuje istniejący status quo
Po świętym Piotrze próg Wieczernika przekroczył dopiero papież Paweł VI, modląc się tutaj w styczniu 1964 roku. Wyjątkowym wydarzeniem była pielgrzymka Jana Pawła II do Ziemi Świętej w marcu 2000 roku. Swoje wędrowanie po miejscach upamiętniających wydarzenia paschalne papież zaczął od Wieczernika. We czwartek, 23 marca, w otoczeniu niewielkiego grona osób sprawował w nim Najświętszą Ofiarę. Na początku Mszy św., odprawianej wspólnie z pasterzami Ziemi Świętej oraz z kardynałami i biskupami z Kurii Rzymskiej, Jan Paweł II powtórzył słowa Jezusa: "Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami" (Łk 22, 15). Zgoda na papieską liturgię została odczytana jako wyjątkowy gest w stronę jego osoby. Sam Ojciec Święty nawiązał do czasów biblijnych: "W pewnym sensie św. Piotr i Apostołowie przybyli tu w osobach swych następców Papieża i biskupów do tego miejsca, aby po dwóch tysiącach lat sprawować liturgię tutaj, gdzie niegdyś po raz pierwszy sprawował te obrzędy sam Pan Jezus - powiedział". 
Wieczernik jest miejscem najważniejszych wydarzeń początków chrześcijaństwa. Dlatego nie ustają starania o powrót tego miejsca w ręce katolików. Między innymi rząd Hiszpanii zadeklarował przekazanie Izraelowi wielkiej synagogi w Madrycie w zamian za zwrócenie Wieczernika.

                  Opracował ks. Adam Ogiegło